Prohra zastupitelů Prahy 12

Modřanští radní zvítězili sami nad sebou. Po obvyklé jednostranné prezentaci návrhů změny územního plánu jeho zpracovatelem a po téměř dvouhodinové oponentuře prezentace obyvateli Prahy 12 a občanů z přilehlých městských částí odsouhlasili zastupitelé Prahy 12 , návrh na zadání změny územního plánu, který na první pohled zdánlivě v budoucnu umožňuje přímé napojení na Pražský okruh.

Při svém hlasování zastupitelé nedbali většinového názoru vlastních odborných komisí, že před konečným výběrem z více variant by bylo vhodné nejprve vypracovat studie vlivů stavby na životní prostředí, tzv. EIA, rozptylové a hlukové studie, případně i ekonomické zhodnocení různých variant. Nepřijali alternativní řešení obyvatel městské části Praha 12, reprezentovaných Sdružením občanů Prahy 12, aby byůa takto zhodnocena jak varianta silnice podél řeky, tak varianta mostu.

Většina zastupitelů nedbala výhrady sdružení, odborníků z řad projektantů dopravních staveb, odborníků na problematiku životního prostředí, zástupce Českého hydrometeorologického ústavu, ministra životního prostředí Libora Ambrozka k problematičnosti navrhovaných řešení. Nedbali ani názoru ministra zahraničí Cyrila Svobody o nevhodnosti vedení liniové stavby poblíž citlivých a strategicky důležitých přístrojů umístěných v Českém hydrometeorologickém ústavu. Ignorovali i názor ministerstva dopravy o nevhodnosti místa, způsobu i času napojení a nevzali náležitě v potaz názor zhotovitele Pražského okruhu, že s žádným napojením na pravé straně Vltavy přes městskou část Praha 12 nepočítá.

Zastupitelé se nezalekli dokonce ani informace, že tato změna by umožnila stavbu zasahující podélně do nadregionálního biokoridoru, kde je jekákoliv stavební činnost tohoto druhu v podstatě zakázaná a jen ve vyjímečných případech je možná za velmi přísných podmínek. Hlavu si nedělali ani z toho, že svým rozhodnutím velmi citelně zasáhli do majetkových poměrů všech majitelů pozemků a nemovitostí dotčených navrhovanou změnou územního plánu. Většina modřanských zastupitelů dala přednost nevěrohodným, neodborným nebo zmanipulovaným argumentům. Aniž by dbali na budoucí generace, rozhodli tak, že ve svém důsledku městská část Praha 1 nemusí a nejspíš ani nebude mít napojení na Pražský okruh.