Vážení občané, zastupitelé a radní,


v dubnovém čísle Novin Prahy 12 byl otištěn v rubrice - Vy se ptáte, starosta odpovídá - text pana starosty Petra Hány, který obsahuje nepřesné informace i zcela zavádějící názory na činnost komunálních politiků v souvislosti s aktivitami občanských sdružení.

Jsme zvoleni místními občany, a tak se seriózně zabýváme jejich názory a podněty. Všímavost a aktivita občanů je nezbytná pro dobré fungování demokracie. Mrzí nás proto, že občanská aktivita, uvědomělost i nelhostejnost jsou znevažovány v místním, navíc zastupitelstvem vydávaném tisku.

Proto jsme na dubnové zasedání zastupitelstva předložili materiál zpracovaný společně se Sdružením občanů Praha 12 (dále jen Sdružení nebo SOP12), jehož posláním a věcným předmětem činnosti je ochrana přírody a krajiny..

Tento materiál je návrh alternativního připojení oblasti Modřan a Komořan na silniční expresní okruh kolem Prahy. Umožnili jsme tak SOP12 představit zastupitelům variantu, kterou sdružení zaslalo i s podpůrnou peticí na sekci Útvaru rozvoje hlavního města Prahy. Udělali jsme to proto, že žádný z uvolněných radních ani z poslanců koalice na radnici Praha 12 tak neučinil, byť tuto iniciativu znal. O této skutečnosti svědčí jejich vyjádření v Mladé frontě Dnes z 12. března 2005.

Jen na vysvětlenou uvádíme, že podle jednacího řádu zastupitelstva mohou návrh programu předkládat pouze členové zastupitelstva a výborů zastupitelstva. To znamená, že občanská sdružení mohou návrh na bod programu včetně návrhů na usnesení předkládat písemnou formou pouze prostřednictvím volených zástupců.

Zvolili jsme zmíněný postup také proto, abychom u mnoha komořanských občanů napravili špatný dojem z výrazně odmítavého a nekonstruktivního postoje radnice a zastupitelů na zasedání 20. dubna 2004.

Občané na něm protestovali proti schválení urbanistické studie Modřany jih, která směřuje ke změně nedávno schváleného územního plánu ve prospěch stavby čtyřproudé rychlostní komunikace podél celých Komořan až do Modřan.

Tehdy radní i většina zastupitelů brali celou záležitost jako uzavřenou věc a dále nezveřejňovali důležité informace ani nediskutovali s občany, kterým nebylo lhostejné, co se kolem nich děje.

Právě kvůli naprostému nedostatku důležitých aktuálních informací uspořádalo SOP12 dne 10. března 2005 v Českém hydrometeorologickém ústavu v komořanském zámku informační schůzku s občany, které plánované změny spojené s výstavbou silnice a připojení na obchvat zajímaly.

Jelikož šlo o občanskou iniciativu, roznášeli sedm tisíc vytištěných zvacích letáků členové sdružení i dobrovolníci (mezi nimi také zastupitelé za KDU-ČSL) do oblastí, které budou plánovanou přípojkou nejvíce zasaženy.

Aby se letáky dostaly do všech schránek v naší městské části, muselo by jich být vytištěno 25 tisíc. Je pochopitelné, že tisknout takový náklad letáků by bylo pro neziskovou organizaci, jakou je občanské sdružení značně drahé.

To, že pan starosta nedostal leták do své domácí schránky hovoří jen o tom, že jeho bydliště nebude plánovanou výstavbou zasaženo. Mohl se však s textem nepochybně seznámit u svých radničních kolegů, kteří se akce zúčastnili, nebo si jej mohl přečíst na různých veřejně přístupných místech naší městské části, například u samoobsluhy nebo u stánků v Komořanech. Pozvánka na zmíněnou akci visela také na titulní stránce webu SOP12 http://komoko.goo.cz.

Domníváme se, že kdyby radnice prokázala větší otevřenost vůči občanům, nemuseli bychom nahrazovat práci uvolněných radních městské části. Vzhledem k tomu, že v zastupitelstvu byl náš názor při hlasování o urbanistické studii Modřany jih výrazně menšinový a zároveň jsme byli přesvědčeni o tom, že občané se po právu domáhají lepšího řešení dopravní situace v oblasti Komořan, rozhodli jsme se jim pomáhat a zachovat už tak oslabenou důvěru v politiky. Dále se domníváme, že označování veřejně prospěšné práce v zájmu občanů za porušování dobrých mravů či zákonů je ze strany pana starosty nešťastné.


PhDr. Daniela Rázková

MUDr. Tom Philipp

zastupitelé za KDU-ČSL v Městské části Praha 12


k tomuto prohlášení se připojuje Sdružení občanů Prahy 12