VEDENÍ RADNICE PRAHY 12 „VAŘÍ POD POKLIČKOU“


Vývoj kauzy uvažovaného napojení na Modřan na vnější pražský okruh dle článků v jednotlivých číslech Novin Prahy 12 a dokumentů z jednání orgánů MČ Praha 12Leden 1996


Radnice prostřednictvím redakce informuje, že se Zastupitelstvo MČ Praha 12 v rámci schvalování konceptu Územního plánu HMP na léta 2000 – 2010 rozhodlo nenapojit městskou část na vnější okruh


Únor 1999


Architekt pro rozvoj MČ V. Černý ve svém příspěvku zdůrazňuje, že silniční okruh kolem Prahy bude dopravně území MČ kontaktovat pouze křižovatkou na východní hranici správního území


Červenec 1999


Architekt pro rozvoj MČ V. Černý v obsáhlém článku o návrhu ÚP v naší MČ opětovně veřejnost doslova ujišťuje: „…napojení komunikační sítě MČ Praha 12 na okruh je navrženo v mimoúrovňové křižovatce jižně od Písnice.“


Prosinec 1999


Starosta MČ P. Hána se ve své stálé rubrice zabývá trasou vnějšího okruhu na našem území. Informuje, že Územní plán HMP na léta 2000 – 2010 byl schválen Zastupitelstvem HMP (ZHMP), přičemž ZHMP akceptovalo připomínky Zastupitelstva MČ k návrhu trasy okruhu na našem území (tj. MČ Praha 12 na okruh nenapojovat)


První neurčité signály o změně stanoviska


Listopad 2000


Vedoucí odboru životního prostředí a dopravy modřanské radnice J. Skořepová mj. doslova píše: „…Po diskusi a názoru příslušných komisí se radní rozhodli původní stanovisko změnit (pozn. nenapojit Prahu 12 na silniční okruh). Naše městská část měla být původně na okruh napojena až v oblasti Písnice. Místní rada nyní prosazuje napojení silničního okruhu na Komořanskou ulici.“


Článek mezi občany MČ vyvolal velkou nevoli a ti poté proti navrhovanému napojení okruhu na Komořanskou ulici protestovali na jednání Zastupitelstva MČ Praha 12 v listopadu 2000, kam se dostavili v hojném počtu.


Leden 2001


Na základě důrazných protestů občanů MČ byli představitelé modřanské radnice donuceni k reakci v tomto čísle Novin Prahy 12.


Starosta P. Hána ve své rubrice uvažované napojení na Komořanskou ulici zlehčuje a tvrdí, že se jednalo pouze o návrh komise výstavby rady MČ a rada pouze souhlasila, aby se návrh projednal v dalších komisích rady, poté v radě samotné a nakonec i v zastupitelstvu. Dodává, že on velkou naději návrhu na schválení nedává.


Ve stejném čísle místostarostka H. Chudomelová se poprvé a velmi obecně a okrajově zmiňuje o Urbanistické studii Modřany-jih, jejímž zadavatelem se stane Útvar rozvoje HMP. Uvádí, že radnice požádala, aby se v rámci studie prověřilo variantní řešení dopravního spojení Modřan a Komořan podél železniční tratě. Nicméně dodává, že zadání studie, zpracování konceptu studie a další kroky spojené se zpracováním studie jsou dlouhodobou záležitostí a prý bude dost příležitostí se k představám o využití daného území vyjádřit.


Březen 2001


Starosta P. Hána ve zpravodaji MČ oznamuje, že radní Prahy 12 úvahy o možném napojení Komořanské ulice na vnější okruh definitivně odmítli. Opakuje, že ze silničního okruhu bude občanům Prahy 12 sloužit sjezd v oblasti Písnice. O Urbanistické studii Modřany-jih, do které se radnice rozhodla vpasovat možnost dopravního spojení Modřan a Komořan podél železniční tratě se starosta vůbec nezmiňuje.


Od této chvíle, tedy od března 2001 až do června roku 2004, tedy více než celé 3 dlouhé roky, se o daném tématu na stránkách Novin Prahy 12 nenapsal jeden jediný řádek.


Slib místostarostky H. Chudomelové, že se k představám o využití území řešeného urbanistikou studií Modřany-jih bude moci veřejnost vyjadřovat tak nebyl nikdy dodržen.

Září 2002


Mezitím Zastupitelstvo MČ 24. září 2002 svým usnesením schválilo zadání Urbanistické studie Modřany-jih zpracovatelem United Architect Studio Praha, s.r.o.V důvodové zprávě k tomuto usnesení se o možném variantním řešení dopravního spojení Komořan a Modřan nehovoří.


V době, kdy se Urbanistická studie Modřany-jih zpracovávala se v Novinách Prahy 12 opět, jako obvykle, neobjevila jediná zpráva o tom, jak práce na studii pokračují, veřejnost nebyla vedením radnice vůbec o ničem informována. Přitom studie se zpracovávala téměř 20 měsíců, tedy skoro 2 roky. Vedení radnice v této době studii občanům MČ ani jednou nepředložilo, aby se k ní mohli vyjádřit.


Duben 2004


Následně Zastupitelstvo MČ dne 20. dubna 2004 přijalo usnesení, ve kterém schválilo již zpracovanou Urbanistickou studii Modřany-jih, která již obsahuje vyprojektované napojení silničního vnějšího okruhu na připravovanou čtyřproudovou komunikaci. Tu radnice plánuje vést přírodně a historicky cennou lokalitou kolem Komořanského zámku a vltavských břehů. Občané se o chystaném jednání zastupitelstva dozvěděli opět pouze náhodně, ovšem zastupitelstvo i přes důrazné protesty občanů a petici podepsanou sedmi stovkami obyvatel studii nakonec stejně schválilo.


S chystaným záměrem na vybudování tak velké dopravní stavby modřanská radnice v dostatečném časovém předstihu neseznámila ani tak významnou a důležitou instituci jakou je Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Přitom otřesy z tak velkého provozu aut by mohly vadit některým citlivým přístrojům. Hrozí, že ve výsledku by byl provoz ČHMÚ ochromen. Mohlo by například dojít k ohrožení bezpečnosti a plynulosti letového provozu, k němuž ústav dodává veškerá potřebná data.


Zpracovaná Urbanistická studie Modřany – jih se přitom na Útvaru rozvoje HMP v době od 18.3. do 19.4. 2004 veřejně projednávala. Radnice Prahy 12 se ovšem neobtěžovala s tímto veřejným projednáváním občany seznámit, údajně viselo jakési oznámení na úřední desce před radnicí v Pískové ulici v Modřanech a někde na internetu.


Je současně otázkou, proč Zastupitelstvo MČ Praha 12 Urbanistickou studii Modřany-jih schválilo na svém zasedání již 20. dubna 2004, tedy pouhý den poté, kdy na Útvaru rozvoje hl. m. Prahy (ÚRM) veřejné projednávání studie skončilo.


Červen 2004


V tomto čísle Novin Prahy 12 bylo vedení radnice donuceno, díky početné přítomnosti a důrazným protestům občanů na dubnovém jednání Zastupitelstva, se konečně k celému problému vyjádřit. Pan starosta Hána i jeho zástupkyně JUDr. Helena Chudomelová, ve chvíli, kdy už byla komunikace schválena, pouze veřejnost seznámili s konkrétními důvody, které Zastupitelstvo vedlo studii a tím i námi zmiňovanou komunikaci schválit. Paní Dr. Chudomelová současně čtenáře informovala o rozhodnutí zastupitelstva nechat zpracovat doprovodnou studii, „která by určila optimální trasu vedení nové komunikace, včetně jejího připojení na silniční okruh.“ Veřejnost současně ujistila, že „i tato studie bude projednávána v orgánech městské části a radnice by přivítala konstruktivní připomínky k této práci.“ Paní místostarostka ještě dodala, že informace o studii budou opět uveřejněny na internetové stránce městské části. V případě Novin Prahy 12 je podle slov Heleny Chudomelové problém, neboť jsou měsíčním periodikem a nejsou schopné podávat aktuální informace. Podklady navíc jsou a budou k dispozici u architekta pro rozvoj MČ Ing. Arch. V. Černého na radnici v Pískové ulici.
Leden 2005


Starosta P. Hána ve své rubrice hovoří o plánované čtyřproudé komunikaci jako o již hotové a rozhodnuté záležitosti. Radnice podle něj pouze hledá optimální trasu, kudy silnici vést. „V současné době budeme projednávat trasu, která je umístěna na nábřeží Vltavy. Z velké části by komunikace měla být vedena estakádou nad stávající železnicí a vyhnula by se tak centrální části Komořan. Zdejší komunikace, ulice Komořanská, by byla na konci zástavby zaslepena a získala by charakter komunikace místně obslužné,“ napsal starosta. Navíc se pochlubil, že nápad na zaslepení Komořanské ulice je originální myšlenkou modřanské radnice. Řešení komunikace je podle něj navíc velmi ohleduplné vůči životnímu prostředí. Podporou tohoto návrhu ze strany hlavního města Prahy si je jistý. O chystaném návrhu zadání na změnu územního plánu v místech kudy má silnice vést, ani o jejím uvažovaném prohlášení za veřejně prospěšnou stavbu se starosta nezmiňuje. Stejně tak občany neinformuje, že v rámci projednávání návrhu zadání na změnu územního plánu budou moci k této nové skutečnosti podávat Útvaru rozvoje hl. m. Prahy své podněty.
Únor 2005


Další ukázkou chybějící vůle radnice zapojovat občany do rozhodování o věcech veřejných je fakt, že občany neinformovala o oznámení Hl. m. Prahy – Magistrátu hl. m. Prahy-Útvaru rozvoje HMP o projednávání návrhu zadání změn Územního plánu, veřejné vyhlášce Z 06, kde pod kódem Z 1439/06 je skryt návrh na zadání změny ÚP v oblasti komořanského statku, zámečku, železniční trati a vltavských břehů. V místech je navržena čtyřproudá komunikace s cílem komunikaci prohlásit za veřejně prospěnou stavbu, která by spojila vnější pražský okruh s Modřany. I tento návrh zadání změny ÚP byl na Útvaru rozvoje HMP dne 28.2. 2005 veřejně projednáván a občané mohou do 2.4. 2005 podávat k navrhované změně ÚRM HMP své podněty.


O této nové skutečnosti se občané znovu dozvěděli pouhou náhodou. Radnice Prahy 12 tentokrát dokonce oznámení nevystavila ani na elektronické úřední desce na své internetové stránce nebo na úřední desce před budovou v Pískové ulici, přitom sousední MČ Praha – Libuš oznámení na svou úřední desku umístila.


Mj. Programovém prohlášení Rady MČ Praha 12 pro léta 2002 – 2006 není o radnicí prosazované výstavbě čtyřproudé komunikace podél Vltavy z vnějšího okruhu do Modřan ani řádek, přičemž zadání Urbanistické studie Modřany – jih Zastupitelstvo MČ schvalovalo ještě před komunálními volbami na podzim v roce 2002.


Nové nejužší vedení MČ vzešlé po těchto volbách, které zůstalo téměř ve stejném složení, si tedy záměru na prosazování výstavby čtyřproudé komunikace muselo být plně vědomo, nicméně do svého Programového prohlášení o něm nenapsalo ani čárku.Březen 2005


Sdružení občanů Prahy 12 uspořádalo dne 10.3. 2005 ve večerních hodinách v prostorách ČHMÚ v Komořanech setkání s občany k danému tématu. Zástupci sdružení veřejnost seznámili s aktuální situací a přednesli návrh variantního řešení spojení Modřan s vnějším pražským okruhem. O velkém zájmu občanů o danou problematiku svědčila jejich vysoká účast na tomto setkání. Jídelna ČHMÚ se zaplnila do posledního místa. V závěru setkání proběhla současně otevřená debata, kde občané mohli zástupcům sdružení položit dotazy a i mezi sebou si vzájemně vyměnit názory na danou kauzu. Občané pak následně podepisovali novou petici proti připravované komunikaci.

Mezi přítomnými návštěvníky se objevili i zástupci radnice Prahy 12, konkrétně zástupce starosty MUDr. Ladislav Kouba a radní Miroslav Božovský. Oba představitelé radnice však po celou dobu setkání občanů pouze z povzdálí přihlíželi a do programu večera se žádným způsobem nezapojili.

ZÁVĚR


Z provedeného rozboru vývoje celé kauzy zcela jasně vyplývá, že politické vedení městské části Praha 12 své občany neinformuje o důležitých záměrech, které se jich úzce dotýkají a o kterých mají být, dle platné legislativy, s dostatečným časovým předstihem informováni. Můžeme pouze spekulovat, zda radnice své občany neinformuje z nevědomosti, nešikovnosti či záměrně. Názor nechť si učiní každý sám.


Dá se očekávat, že vzhledem k probíhajícímu intenzivnímu zájmu občanů naší městské části o daný problém, se politická reprezentace Prahy 12 odhodlá v jednom z nejbližších čísel radničního periodika veřejnost seznámit s novými údaji, které má v této záležitosti v danou chvíli k dispozici.Další konkrétní příklady, kdy radnice své občany v dostatečném předstihu neinformovala o chystaných záměrech:


A/ rušení Základní školy K Lesu – občané MČ proti rušení školy právem protestovali. Rodiče se o záměru dozvěděli až v probíhajícím školním roce


B/ rozvoj průmyslové zóny v areálu bývalého podniku Sigma v Komořanech


C/ bytový dům hl. m. Prahy v ulici Jordana Jovkova – občané modřanského sídliště se o stavbě dozvěděli ve chvíli, kdy bagry začaly hloubit základy bytového domu


D/ prodej pozemků před modřanskou poliklinikou – po proběhnuvší veřejné obchodní soutěži si někteří občané Modřan v tisku stěžovali, že o záměru radnice s pozemky před poliklinikou neměli dostatek informací. Jeden ze zástupců starosty poté občany nazval kverulanty.Dne 10.3. 2005 tento materiál zpracovalo, na základě provedeného rozboru jednotlivých čísel Novin Prahy 12 a veřejně přístupných dokumentů z jednání orgánů městské části Praha 12, Sdružení občanů Prahy 12