Zde jsou snímky varianty, pracovně označené jako "vydaná varianta", která je součástí Urbanistické studie Modřany jih schválené na 10. zasedání zastupitelstva MČ Praha 12 dne 20.4.2004

foto 1

foto 2

foto 3

foto 4

 

Zde jsou všechny tři varianty.

Komentář ke všem třem variantám:

Varianta označená jako "vydaná varianta" prochází středem statku Šabatka (žlutý objekt vpravo), který město nedávno prodalo soukromému majiteli, který jej s velkým úsilím a s vynaložením vysoké finanční částky zrekonstruoval z ruiny do stavu, kdy slouží k chovu a výcviku koní, hiporehabilitaci a k potřebám soukromé školy. Zde projektant umístil čtyřproudou silnici doprostřed mezi budovy areálu statku. Po průchodu po dvoře statku je čtyřproudá silnice vnořena do mělkého hloubeného tunelu procházejícího v těsné blízkosti (cca 1 m) památkově chráněného objektu komořanského zámečku (žlutý objekt vlevo dole). Výstavbě tunelu by padly za oběť vzrostlé lípy a velká část zámeckého parku (tmavá plocha vlevo od zámečku), ve kterém je nakreslen druhý portál tunelu. Dále trasa pokračuje  objektem bývalé teplárny po tělese dosud provozované vlečky, kam se ovšem nevejde a musely by být zbourány nejméně dva bytové domy. Dále se trasa v místě křížení Komořanského potoka s železnicí dotkne železnice, ze vzdálenosti cca 6 metrů atakuje cyklostezku, aby dále bývalou cukrovarskou jámou nabrala výšku a přimkla se ke stávající Komořanské. V cestě ji ovšem stojí další dům. O kus dál další nejméně dva domy.....

Varianta označená "varianta DIPRO" sleduje železnici až na úroveň statku Šabatka, kde  těské blízkosti zadního vjezdu, který slouží jako přístup na pastvinu, se obloukem přiblíří k okruhu.

Varianta označená "varianta Pragoprojekt" se od předchozí liší pouze tím, že vede po přední straně statku Šabatka, čímž jej odřízne od přístupu do ulice.